Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Vårt avfall, vårt ansvar

Det avfall vi skapar ska också tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Så här arbetar vi för att minska vårt avfall och öka återvinning av material i vår verksamhet.

Vårt avfall består av förpackningsmaterial och matsvinn. Exempel på faktorer som bidrar till ökat avfall kan vara korta ledtider, datumkrav för hållbarhet, stort sortimentsdjup, höga temperaturer som kan uppstå under sommaren och bristfälliga förpackningar.

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål, mål 12, handlar just om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, med delmål om att man väsentligt ska minska mängden avfall samt uppnå miljövänlig hantering av alla typer av avfall under hela deras livscykel. Därför är materialeffektiva produktions-kedjor ett måste för att Menigo ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen.

Återvinning av avfall
Återvinning av avfall finns vid Menigos alla enheter. Vi sorte-rar wellpapp, metall, glas, plast samt papper och där det är möjligt har vi även kompost. Under FY19 sattes ett mål om att år 2020 skulle 75 procent av vårt totala avfall återvinnas. Vi har inte uppnått målet och ligger i år på 64,5 procents andel där största utmaningen är vår anläggning i Sundsvall.
”Diskussioner har förts med Sundsvalls kommun som tyvärr inte kommer att bygga någon rötanläggning. Sundsvall skickar sina kompostpåsar (matavfall) från hushåll till grann-kommunen Härnösand. De kan dock inte ta emot våra stora volymer. Närmaste rötanläggning ligger i dagsläget 40 mil bort i Skellefteå eller Mälardalen”, säger Göran Rickbo, kvalitets- och miljöansvarig hos Menigo.
Återvinningsbart material i sortimentet
Plast är ett användbart material som skyddar livsmedel och bidrar till längre hållbarhet, något som i sin tur hjälper till att motverka matsvinn. En bidragande del i vårt arbete för minskat klimatavtryck är att göra smarta materialval och kunna påverka återvinning av plast efter förbrukning. I den mån det är möjligt väljer vi bort riskabla ämnen som fossil råvara och ökar ande-len återvinningsbart material.  
Smarta förpackningar
För egna märkesvaror och egen import har vi ett producent-ansvar. Det innebär att vi har ett ansvar att skapa förutsätt-ningar för återvinning av våra förpackningar – plast, papper, metall och glas. Det gör vi genom att betala en avgift för allt material (i kilo) vi använder. Avgiften är differentierad utifrån möjligheten att återvinna: Bättre återvinning = lägre kostnad.
För att lära oss mer gjorde vi ett besök på FTI:s plaståtervinningscentral i Motala. Lärdomar vi tar med oss därifrån är att säkerställa att plastförpackningar till våra varor och förbrukningsartiklar är av material som går att sortera – och därmed återvinna.
I vårt producentansvar ingår det även att säkra våra embal-lage och restprodukter, att de hanteras på rätt sätt så de kan återanvändas och inte brännas. Det är därför av stor vikt att fortsätta sprida kunskapen till våra medarbetare och kunder om att källsortera plast och inte slänga som brännbart.
Dagens sorteringsanläggningar klarar inte av att sortera svart plast varför den i dagsläget inte går till återvinning utan till förbränning. Byte av svarta plastförpackningar till återvin-ningsbara alternativ är därför ett löpande arbete. Under året har vi bytt ut den svarta plasten i flertalet av våra egna varor.

Plasten kan nu gå till återvinning istället för förbränning:

• För färskt kött avser det 3,5 ton årsförbrukning.
• För kokta ägg i tråg avser det 1,4 ton årsförbrukning.
• Vi har även bytt ut de svarta plastförpackningarna för våra charkprodukter.

Utfasning av förbrukningsartiklar i plast
2021 träder en ny lag i kraft som innebär att engångsartiklar av plast förbjuds inom EU. Merparten (89%) av de artiklar som omfattas, som sugrör, drinkpinnar och plastbestick har vi redan fasat ut. Kvar på lager finns en lägre volym av plast-bestick som nu säljs ut. Arbetet framåt är att säkra ett hållbart sortiment med prioritet på artiklarna som gäller EU-beslutet, men fortsatt arbete syftar till att gå vidare till övriga varu-grupper för att stötta våra kunder att göra hållbara val för förbrukningsartiklar.
För att höja kunskapsnivån inom förbrukning har vi besökt några av våra leverantörer för informationsinsamling och omvärldsbevakning. Vi har under året även genomfört en intern grundutbildning för stora delar av vår säljavdelning för att sprida kunskapen brett inom Menigo. Allt från kategorisering av vårt sortiment, materialval och produktmärkningar till påverkan på miljön och konsekvensen av EU-beslut.