Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Mot fossilfria transporter

Vårt mål är att samtliga av våra transporter ska vara fossil-fria år 2030. Genom att implementera fler energieffektiva transporter är vi med och bidrar till ett bättre klimat.

Transporter är en stor del av vår dagliga verksamhet. Våra kunder förväntar sig snabba och pålitliga leveranser och våra säljare använder tjänstebilar i sitt arbete.
Till transporter räknar vi:
• De transporter som sker från Menigos utlastningslager till slutkund
• De transporter våra anställda gör i tjänsten

I dagsläget räknar vi således inte de transporter som görs i andra delar av leverantörskedjan, från producenter till agenter eller från varumärkesföretag till oss.
Dagens transportsystem i samhället är fortfarande bero-ende av fossila bränslen, som är den största källan till utsläpp av växthusgaser. Exempel på fossila bränslen är bensin, diesel och kol, vars utsläpp har en negativ påverkan på klimatet och människors hälsa.

Menigos mål
Målet är att våra egna transporter ska vara fossilfria år 2030. Det är en förutsättning för att kunna uppnå vårt nästa mål om att vara ett klimatneutralt företag år 2050. Genom att imple-mentera fler energieffektiva transporter är vi med och bidrar till ett bättre klimat. För att nå det målet har vi satt upp delmål som ligger närmare i tiden.

Förnybart i tanken
HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är ett 100 procent fossilfritt alternativ till vanlig diesel. Våra medarbetare tankar vår last-bilsflotta med HVO i största möjliga mån, där användandet till våra lastbilar i Stockholm är störst med 87 procent förnybart bränsle. Förbrukningen följs upp månadsvis genom rapporter från bränslebolagen.
För FY20 hade Menigo ett mål att ha 80 procent förnybart bränsle i våra egna lastbilar. Utfallet blev 79 procent förnybart bränsle, med störst andel på vårt lager i Årsta, Stockholm.
”Vi är glada att vi fortsätter uppnå bra resultat som ligger i linje med uppsatta mål. Faktorer som spelar in handlar bland annat om hur väl vi kan få tag i förnybart bränsle, hur priserna ligger och om våra bilar är anpassade till att tanka rätt driv-medel. För att nå högre mål behöver vi se över våra bilar i Helsingborg och Malmö. En viktig parameter att utveckla framöver är att fler bilar ska vara godkända för att tankas med fossila bränslen menar Oskar Sagne, logistikchef på Menigo”.
Optimerade transporter i kristider
Under den rådande coronapandemin har vi upplevt en stor förändring på våra kunders inköpsmönster, framförallt inom det privata affärsområdet med restaurang- och rikskunder. När kunderna kraftigt minskade i omsättning blev vi också tvungna att förändra antalet leveransdagar till dem, för att inte köra med halvfulla leveranser och belasta miljön på ett onödigt sätt.
”Vi har gjort ett stort arbete under året med att optimera våra transporter och anpassa leveransdagar till kundernas inköp”, säger Oskar Sagne.
Målet för FY20 var en snittleverans på 20 procent sett till basår 2015 och utfallet blev 21 procent. Trots motgångar med minskade inköp från våra kunder har vi lyckats uppnå vårt mål. Detta kommer vi fortsätta följa noggrant eftersom marknaden fortfarande inte taktar på samma nivåer som innan pandemin

Koldioxdikalkyler
Vi fortsätter utveckla arbetet med att redovisa vilka koldioxid-utsläpp som skapas av våra transporter till kunder. Kalkylerna är en utgångspunkt för hur vi kan arbeta med leveranser mot specifika kunder och tillsammans minska det klimatavtryck som det innebär.

Tjänsteresor
Menigos resepolicy ska säkerställa ett resande med:
  • högsta möjliga säkerhet för våra medarbetare som reser i tjänsten
  • minimal miljöpåverkan och anpassat i enlighet med vår miljöpolicy
  • kostnadseffektivt, genomfört till lägsta möjliga kostnad med möjlighet till uppföljning och statistik