Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

November: Skånemejerier

Vår leverantör Skånemejerier berättar om möjligheten att som stor leverantör göra skillnad för klimatet.

Svensk mjölk är klimatsmart

Betande kor spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden i våra landskap. Vår svenska mjölk utmärker sig dessutom med en låg klimatpåverkan. Om det inte vore för betesmarkerna skulle stora delar av våra marker helt enkelt växa igen. När korna betar på ängar och hagar hjälper de till att bevara en stor artrikedom av gräs och örter, som i sin tur ger en stor mångfald av insekter, som i sin tur är mat till många fågelarter. Enligt Världsnaturfonden WWF är en kvadratmeter av naturbetesmark lika artrik som en kvadratmeter regnskog.

Betesmarker binder också kol i jorden, vilket i sig är bra för klimatet. Det är dessutom effektiv resursanvändning, eftersom gräs kan växa i landskap som inte lämpar sig för odling av mat till människor. Genom att på ett smart sätt kombinera produktionen av vegetabiliska livsmedel med omsorgsfull djurhållning kan vi få ett jordbruk som är både lönsamt och hållbart.

60% mindre klimatavtryck för svensk mjölk

När man jämför klimatavtryck för olika varor talar man ofta om koldioxidekvivalenter. Det är en sammanräkning av hur mycket växthusgaser som allt från råvaruproduktion till paketering ger för ett kilo färdig produkt. För mejerivaror kommer merparten av klimatavtrycket från mjölkgårdarna.

Här kan man konstatera att klimatavtrycket för vår svenska mjölk är 60 procent mindre än det globala genomsnittet*. Det beror bland annat på våra produktiva betesmarker och vår goda djuromsorg. Sett ur ett större perspektiv, står mjölkproduktionen för 4 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige, att till exempel jämföra med transporter som står för 32 procent.

I klimatdebatten tycker vi på Skånemejerier också att man bör väga in vilka positiva värden som finns i det vi konsumerar. Näring i form av energi, vitaminer och mineraler är något som vi människor behöver för att överleva – och det finns det naturligt gott om i våra mejeriprodukter.

Källa: FAO (2019) Climate change and the global dairy cattle sector. Datan är beräknad av LRF Mjölk 2019.

Vår del i kedjan

På Skånemejerier arbetar vi med mjölkbönderna som externa leverantörer. Vår direkta klimatpåverkan, att skilja från den indirekta klimatpåverkan från gårdarnas mjölkproduktion, handlar om stegen från att mjölkråvaran kommer till mejeriet till det att de färdiga produkterna står i mejerikylen. Det är här vi har våra största möjligheter till påverkan och vårt mål är att vi ska vara ett fossilfritt mejeri till 2025.

Återvinningsbart och förnybart

För de flesta livsmedel står förpackningen bara för några få procent av produktens klimatavtryck. Av den anledningen är förpackningarnas viktigaste syfte att skydda innehållet under en så lång tid som möjligt, och att dessutom göra innehållet enkelt att få ut.

Självklart ska också själva förpackningen ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Skånemejerier har skrivit på Plastinitiativet som innebär att vi åtar oss att arbeta för 100 procent materialåtervinningsbara förpackningar till 2025 och 100 procent förnybara förpackningar till 2030. Idag har vi 96% materialåtervinningsbara förpackningar och 79% förnybara förpackningar.

98 procent förnybar energi

På våra mejerier använder vi energi till bland annat den värmebehandling och kylning som säkrar kvaliteten och hållbarheten på våra produkter. Vårt mål är att vi ska ha en helt förnybar energiförsörjning till 2025 och idag drivs våra fyra produktionsanläggningar med 98 procent förnyelsebar energi i form av biogas, flis och el från EPD-vattenkraft (vattenkraft från Environmental Product Declaration).

Förutom att välja förnyelsebara energikällor arbetar vi också för att energieffektivisera våra processer. Ett exempel är att vi genom återvinning av varmvatten på vårt Malmömejeri har sparat in 10 procent av mejeriets årliga förbrukning av biogas.

97 procent fossilfria transporter

Sveriges nationella mål är en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. På Skånemejerier vill vi gå snabbare fram. Vi har också skrivit på Transportinitiativet som arbetar för 100 procent fossilfria transporter till 2025.

Skånemejeriers transporter omfattar både hämtningar från gårdar och leveranser till butiker, och redan idag är 97 procent av transporterna fossilfria. Det huvudsakliga bränslet är palmoljefri HVO, som är helt förnybart och reducerar koldioxidutsläppen med nästan 90 procent jämfört med fossil diesel.

För att minska transporternas klimatpåverkan arbetar vi också med att optimera bilarnas rutter och lastning.

Filmer om oss:

En mjölkgård i världsklass

Möt bonden Magnus som levererar mjölk till Skånemejerier. Han, hans familj och gårdens anställda har ett stort fokus på hållbarhet för att minska gårdens klimatpåverkan och leverera en mjölkråvara att vara stolt över. Med eget vindkraftverk, egenodlat foder och största omsorg om sina kor är han en förebild inom svenskt lantbruk.

60 sekunder om vårt hållbarhetsarbete

Se filmen där vi berättar om några av de viktigaste resultaten som vi har nått i vårt hållbarhetsarbete.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Mjölken och mejerivaror bidrar inte bara till en hälsosam kost. Mjölken spelar också en nyckelroll för det svenska jordbruket, den artrika mångfalden i vår natur och ett samhälle där både stad och landsbygd kan leva.

I vår hållbarhetsrapport berättar vi om våra satsningar och utmaningar i kedjan från gård till färdiga konsumentprodukter, och om vår resa mot visionen att bli Sveriges mest hållbara mejeri.

Läs hållbarhetsrapport som pdf.