Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Riskhantering i leverantörskedjan

Som ett stort bolag i livsmedelsbranschen är det vårt ansvar att våra produkter uppfyller ställda krav och förväntningar.

Därför är det viktigt att vi arbetar med leverantörer som delar vår syn på produktsäkerhet, sociala frågor, djurvälfärd och miljö.
Menigo har varor i sortimentet från stora delar av världen.
Vi köper varor från globala varumärkesleverantörer och från mindre och större lokala producenter och leverantörer i Sverige. Vi handlar även från importagenter och genom våra europeiska inköpssamarbeten samt direkt från producenter både inom och utanför EU.
Som helhetsleverantör erbjuder vi våra kunder mat, dryck, förbrukningsartiklar och restaurangutrustning, samt tjänster kopplat till detta. Men det är också i leverantörskedjan som vi hittar några av våra största risker. De miljömässiga risker-na handlar exempelvis om fiskeriverksamhet som kan störa havens ekosystem. På det sociala området finns risker för korruption, dåliga arbetsvillkor och brott mot de mänskliga rättigheterna. Antibiotikaanvändning och djurs hälsa och säker het är en risk inom animalieproduktion. Inom produkt-säkerhet finns risker för våra kunders välmående och hälsa om produkter hanteras felaktigt.
Styrdokument och mätetal
Till grund för riskhanteringsarbetet i vår leverantörskedja ligger ett antal styrdokument: Menigos varu- och leverantörs-krav, vår uppförandekod samt vår kvalitets- och miljöpolicy. Dokumenten presenterar Menigos krav och förväntningar på exempelvis produktsäkerhet, mänskliga rättigheter, arbets-villkor, djuromsorg och antibiotikaanvändning. De med-följer som bilaga till våra inköpsavtal för nya leverantörer. För att följa och mäta arbetet har vi två mätetal i vår GRI-rapportering: Antal godkända leverantörer och den andel som dessa utgör av vårt totala inköpsvärde.

Arbete under året
De senaste åren har vi arbetat löpande med att strukturera och effektivisera vårt kontrollsystem för leverantörer. Under året har vi haft fokus på att riskvärdera vår leverantörsbas och i samband med det har vi uppdaterat vårt etiska självskatt-ningsformulär för leverantörer som verkar i högriskländer.
Vi har kartlagt våra leverantörer utifrån högriskland och risk-råvara och godkänt totalt 610 leverantörer. Förra året låg vi på 85,5 procent godkända av inköpsvärde och vi har nu ökat till 90,7 procent.
Vi har ett stort antal leverantörer som står för en liten andel av försäljningen därav att andelen godkända leverantörer inte ökat så mycket under året. Vi har även satt upp en tydligare process för godkännande av nya leverantörer. Framåt kommer vi att fortsätta arbetet med att följa upp våra högriskleve-rantörer för att verifiera efterlevnad av vår uppförandekod. Främst kommer vi att fokusera på arbetsvillkor och mänskliga rättigheter hos leverantörer av frukt och grönt. 
Produktsäkerhet hos leverantörer
Eftersom Menigo handlar med livsmedel är det viktigt att
alla våra produkter håller hög standard, därför sträcker sig livsmedelskontrollerna genom hela kedjan. I våra varu- och leverantörskrav ställer vi krav på att livsmedelsleverantörer ska ha en dokumenterad egenkontroll som bygger på HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Övriga leverantörer ska arbeta med systematisk kvalitetssäkring utifrån ett risk-värderingsperspektiv. Leverantörer och producenter bör använda etablerade ledningssystem för produktkvalitet och ställa liknande krav på sina underleverantörer. Menigo prio-riterar därför leverantörer av livsmedel som är certifierade enligt en av GFSI (Global Food Safety Initiative) godkänd standard, samt leverantörer av restaurangutrustning och förbrukningsartiklar som är certifierade enligt ISO 9001 eller motsvarande.

Avvikelser hos leverantörer
Incidenter som bedömts som allvarliga rapporteras in vårt incidentrapporteringssystem. Under året har vi stängt en avvikelse inrapporterad under FY19 gällande brister identi-fierade i samband med kundrevisioner kopplat till uppföljning av arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörsled. Avvikelserna är nu åtgärdade och revisionen avslutad. (Läs mer om arbetet med våra grönsaksleverantör i Murica, södra Spanien på sidan 33). Ytterligare två avvikelser har rapport-erats in och hanterats under året. Vid ett kundevent servera-des av misstag en produkt som inte är godkänd i Menigos sortiment kopplat till vår sjömatspolicy. Den andra incidenten gällde en charkproducent som inte kunnat verifiera ställda hållbarhetskriterier, vilket resulterade i byte till svensk råvara. För att säkra kvaliteten på våra egna varor följer vi även upp reklamationsstatistik löpande från våra kunder. 

Vårt arbete med riskråvaror


Djurvälfärd


• Djur ska behandlas väl, hållas i en miljö som främjar hälsa och deras naturliga beteende samt ges tillräcklig tillsyn. Krav på transporter och att djuren är bedövade innan slakt.
• Antibiotika är inte tillåtet i tillväxt-främjande syften.
• Vi säljer inte kött från utrotnings-hotade arter.
• Målsättningen att alla ägg ska komma från frigående höns.

Hållbart fiske

• Vi tillåter inga rödlistade arter (WWF) eller konventionellt odlad scampi
(jätteräka/tigerräka).
• Antibiotika är inte tillåtet i tillväxt-främjande syfte.Hållbara förpackningar

Menigo strävar efter att:
• Välja bort fossil råvara i plast för-
 packningar 
• Alla förpackningar och förbruknings-artiklar är återvinningsbara.
• Minimera användningen av Bisfenol, PVC och högfluorerande ämnen
(PFAS,PFOA) i material som är i kontakt med livsmedel. I Menigos egna varor är bisfenolfria förpackningar ett krav.

Kemikalier

• Genom att ställa krav på hur bekämp-ningsmedel, stråförkortningsmedel och efterskördsbehandling används inom odlingen för att begränsa användningen minskar vi miljöbelast-ningen i jordbruket.
• Vi undviker kemikalier upptagna på REACH kandidatlista och minimerar användandet av onödiga tillsatser.

Soja och Palmolja

• All soja (direkt och indirekt)  och palmolja ska vara ansvarfullt och hållbart producerad.
•All soja ska varac ertifierad enligt RTRS, Pro Terra eller motsvarande. I våra egna märkesva-ror är det ett krav med certifierad soja. Medlem i RTRS och Svenska Sojadialogen.
•All palmolja ska vara ekologisk eller RSPO-certifierade. I våra egna märkesvaror ska den vara certifierad enligt minst Segregerad nivå.