Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Krav på god djurvälfärd

Menigo vill medverka till en sund produktion av animaliska livsmedel. Därför är det viktigt att våra leverantörer säkerställer en god djuromsorg och följer den lagstiftning som råder.

I dag utgör antibiotikaresistens ett hot mot människors hälsa. Överanvändning har lett till att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika, vilket innebär att vi i framtiden kan stå utan botemedel mot vanliga infektioner. En bidragande orsak till denna ökade resistens är antibiotikaanvändningen inom köttindustrin. En del av överanvändningen beror på att djur ges antibiotika i tillväxtbefrämjande eller förebyg-
gande syfte, i stället för att djur som blir sjuka behandlas individuellt. Menigo följer en branschöverenskommelse från Svensk Dagligvaruhandel, baserat på antibiotikakriterierna från Axfoundation, som bland annat kräver att antibiotika inte ska användas i tillväxtbefrämjande syfte och att
den bara får användas efter ordination av veterinär.

Ansvarsfulla leverantörer
Alla leverantörer som Menigo handlar av ska godkänna våra varu- och leverantörskrav för att slutligen bli godkända av oss.
Här följer några av de djurväldfärdskrav som vi ställer:
• God djuromsorg ska säkerställas så långt det är möjligt. Med detta menas att uppfödning ska följa rådande EU lag-stiftning och den lagstiftning som finns i det aktuella landet
• Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
• Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö som främjar deras hälsa och ger dem rätt förutsättningar för ett naturligt beteende.
• Djur ska ges tillräcklig tillsyn.

Under året har vi kartlagt antibiotikaanvändningen hos våra leverantörer av fågel-, gris-, nöt- och lammkött. Menigos mål är att allt vårt kött vid slutet av 2021 kommer från besättningar där ansvarsfull antibiotikaanvändning tillämpas.
När vi är klara med genomlysning av kött och fågel fortsätter kartläggning-en av ansvarsfull antibiotika användning med leverantörer av charkprodukter, färdigmat och mejeri.
Utöver antibiotikakartläggningen har vi tillsammans med bolaget KIWA — som bland annat arbetar med certifieringar inom livsmedel — vidareutvecklat våra revisionschecklistor för kyckling och gris på gård och slakt. KIWA har även på vårt upp-drag genomfört djurvälfärdsrevisioner för att verifiera att våra krav inom djurvälfärd efterlevs. På grund av restriktioner med anledning av coronapandemin har vi skjutit upp motsvarande arbete för nöt och lamm till kommande verksamhetsår.

Egna märkesvaror
Användning av antibiotika inom djurhållning i Sverige är rest-riktiv och internationellt sett är Sverige en av de länder som använder minst antibiotika, därför har vi under året valt att byta till enbart svensk kyckling i våra egna märkesvaror inom kategorierna kött och chark. Det pågår även ett arbete med att byta till svensk råvara i en stor del av våra charkprodukter under eget varumärke, som ett led i att möta våra kunders behov och efterfrågan.

Hållbarhetskriterier
Under 2020 har Upphandlingsmyndigheten lanserat nya håll-barhetskriterier för kategorierna nöt och gris, vilket kommer följas av lamm och mjölk. Menigo är delaktigt i framtagningen av kriterierna och vi arbetar kontinuerligt med våra leverantö-rer för att kunna erbjuda ett sortiment för kunder med höga krav på djurvälfärd.

Målsättningar 2021
Målet för 2021 är att säkra upp att allt kött hos Menigo kommer från besättningar där ansvarsfull antibiotikaanvändning till-lämpas. För att verifiera att våra krav efterlevs ska vi:
• Slutföra antibiotikautredningen av våra leverantörer av färskt- och fryst kött samt fågel
• Utifrån riskvärdering genomföra djurvälfärsrevisioner på gårdsnivå
• Implementera Axfoundations uppdateringar av antibiotika-kriterierna i våra riktlinjer
• Formulera Menigos Djurvälfärdspolicy